Klauzula zachowania poufności i zakazu konkurencji w prawie pracy

W polskim prawie pracy określone są możliwe zapisy w umowie o prace, które określają przykładowo klauzulę poufności czy zakazu konkurencji.

Po rozwiązaniu umowy zastosowanie może kilka restrykcyjnych postanowień, strony mogą w odrębnej umowie określić zakaz konkurowania, który będzie obowiązywał po rozwiązaniu umowy o pracę. Tego rodzaju umowa musi mieć formę pisemną, musi określać okres obowiązywania klauzuli o zakazie konkurencji i wynagrodzenie za zgodność. Nie ma ograniczeń co do czasu trwania tego rodzaju umowy. Częścią takiej umowy może być klauzula poufności i klauzula o zakazie składania zamówień. W przypadku zakazu konkurowania po zawarciu umowy były pracownik jest uprawniony do otrzymania, za cały okres obowiązywania umowy, rekompensaty, która nie może być niższa niż 25% ostatniego wynagrodzenia za okres zakazu konkurowania. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. Były pracownik może ponieść odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji wynikającego z Kodeksu pracy.

Pracodawca, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, czyli przestaje wypłacać odszkodowanie, może zostać pozwany przez pracownika przed sąd pracy.

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji zastosowanie będzie miało również zastosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa określa czyny, które mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji oraz reguluje zasady odpowiedzialności za te czyny. Zgodnie z ustawą za czynność polegającą na zagrażaniu lub naruszaniu interesów przedsiębiorcy uznaje się każde działanie takie jak przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie poufnych informacji osób trzecich lub otrzymanie takich informacji od osoby nieuprawnionej. Kiedy jednak pracownik nie będzie zgadzał się z pracodawcą w niektórych kwestiach, wówczas spór może rozstrzygać adwokat prawo pracy wrocław. Problemem może być przykładowo rodzaj pracy, jaką będzie wykonywał u nowego pracodawcy, może dotyczyć wiele różnych aspektów.