Pracownicy oraz pracodawcy muszą przestrzegać prawa pracy

Prawo pracy reguluje prawa i obowiązki między pracodawcami a pracownikami.

Przepisy te mają przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i zagwarantowanie, że są oni traktowani uczciwie, chociaż obowiązują przepisy chroniące również interesy pracodawców. Przepisy dotyczące zatrudnienia opierają się na konstytucji, ustawodawstwie, a także przepisach administracyjnych. Konkretny stosunek pracy może również podlegać innym obowiązkom, prawom i przepisom. Wiele sporów o zatrudnienie, w wyniku których dochodzi do procesów sądowych dotyczących naruszeń wysokości płac i godzin pracy. Prawo pracy ustanawia podstawowe zasady dotyczące tych kwestii. Na przykład prawo wymaga wypłacania pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za godzinę, której pracodawcy muszą przestrzegać. Przepisy dotyczące płac i godzin regulują również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Istnieją także pewne zasady kontroli godzin i warunków pracy pracowników. Ponadto przepisy te wymagają od pracodawców publikowania zawiadomień i prowadzenia podstawowej dokumentacji płac. Umowa o pracę może określać długość zatrudnienia, procedury dyscyplinarne, przyczyny rozwiązania umowy i tak dalej. Tak długo, jak umowa jest legalna, powinna być egzekwowana zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Ponadto warunki umowne można tworzyć w sposób dorozumiany, na podstawie aneksów do umowy.

W sprawach dotyczących umów, adwokat Gdańsk prawo pracy pomoże w interpretacji znaczenia poszczególnych klauzul, przykładem może być zakaz konkurencji. Klauzule te uniemożliwiają byłym pracownikom angażowanie się w ten sam handel na tym samym rynku lub obszarze geograficznym. Kolejnym przykładem są ograniczenia dotyczące ujawniania tajemnic handlowych. Prawnicy prawa pracy rutynowo rozstrzygają tego rodzaju problemy. W sprawach z zakresu prawa pracy może powstać wiele innych kwestii związanych z miejscem pracy. Adwokaci, którzy ograniczają swoje praktyki do prawa pracy, specjalizują się w takich obszarach, jak roszczenia z tytułu ubezpieczenia, odszkodowania, dyskryminacja i kwestie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.