Kto może otrzymać odszkodowanie za represje okresu PRL?

Osoby, które były represjonowane w okresie komunizmu, mogą obecnie ubiegać się o odszkodowanie, należy wówczas unieważnić orzeczenie sądu komunistycznego, który nakładał kary na działaczy opozycji.

Oczywiście unieważnienie orzeczenia przez polskie organy ścigania oraz organy pozasądowe w okresie od 1944-1956 może być możliwe, jeżeli czyn był związany bezpośrednio z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego lub też orzeczenie wydano z powodu takiej działalności. W tym przypadku dodatkowo za nieważne można uznać orzeczenia za opór przeciwko kolektywizacji wsi i obowiązkowym dostawom żywności.

Kto może otrzymać odszkodowanie za represje okresu PRL?

Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych oraz rodzin

Dodatkowo unieważnienie można zastosować, jeżeli czyn został popełniony w celu uniknięcia w stosunku do siebie lub innej osoby represji, zatem może to dotyczyć wielu działaczy opozycyjnych, którzy w tamtym okresie czasu działali na rzecz niepodległego Państwa Polskiego. Były to osoby, które walczyły z aparatem komunistycznym, także z aparatem Związku Radzieckiego, działacze niepodległego Państwa Podziemnego, którzy doznali w wyniku swoich działań licznych represji.

Oczywiście aby ubiegać się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie należy uzyskać postanowienie sądu o unieważnieniu orzeczenia z lat 1944-1989. Następnie w tym samym sądzie okręgowym należy złożyć żądanie odszkodowania w terminie do 10 lat od daty jego uprawomocnienia. Dotyczy to także przypadków internowania czy też osadzenia w więzieniu osób w związku z wprowadzonym stanem wojennym z 1981 roku, także osób które doznały represji ze strony władz radzieckich. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 roku mówi również o świadczeniu pieniężnym, które przysługuje osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR w latach od 1939-1956.

Oczywiście możliwe jest także odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych, także ich rodzeństwo czy też małżonek po śmierci takiej osoby może otrzymać zadośćuczynienie czy też odszkodowanie. W tym przypadku należy przygotować dokumentację, która będzie świadczyła, iż osoba represjonowana była skazana wyrokiem sądu komunistycznego w tamtym okresie czasu.